[LUGOS-ORG] Volitve

tiranija at neonatus.net tiranija at neonatus.net
Thu Mar 4 09:37:41 CET 2004


Dan!

Zanimiva in pereca vprasanja.
Meni se postavlja vprasanje kje je bil kritik do pred 3 dnevi,
zadnji 2 leti, ko sem prosila ljudi, da bi bolj aktivno sodelovali, da
bi pomagali na raznih prireditvah?

Takrat pa je bilo vse tiho.
Pa ne leti to samo na kritika, to leti na vseh 908 neaktivnih (povsalno
sem vzela, da je aktivnih okrog 30 ljudi - ki pa nekateri SPLOH niso
clani drustva).

Zato tistih 30 opravlja se funkcije drugih ljudi. In ko imas enkrat
prevec funkcij znotraj prostovoljnega delovanja (ki je mimogrede zapisano v
statutu drustva) je pac potrebno delati prioritetne vrstne rede kaj se
bo pac prej opravilo.

Kar se tice web paga drustva LUGOS. Potekajo priprave, da bomo
presedlali na web portal (ceprav ta po mojih novih :) ocenah za drustvo ni
smiseln, saj ni dovolj aktivnih clanov,ki bi ga moderiralo, spremljalo,
pisalo clanke, nadzoroval forume), to je moj projekt za 2004.:)

Aja. LUGOS nima nobene svete vojne, zato navajanje tako RKC kot Islama
ni potrebno.(verska vprasanja so za druge forume ali mailing liste.)

Kar se tice plac: (citirano iz statuta drustva LUGOS)

33. clen

Prihodki drustva:

  * prihodki od predavanj in strokovnih posvetovanj,
  * prispevki, donacije in dotacije,
  * drugi prihodki. 


34. clen

Clanarine ni.


Nadalje: 

8.clen 
Naloge drustva:

  * zdruzevanje racunalniskih uporabnikov in medsebojna pomoc;
  * izobrazevanje (organizacija tecajev, konferenc in delavnic);
  * sirjenje Linuxa v akademske in izobrazevalne organizacije, prav tako pa seznanjanje potencialnih uporabnikov povsod, kjer se uporabljajo racunalniki;
  * izdajanje revij, casopisov in brosur z informacijami in navodili za uporabo Unix, Linux sistemov in aplikacij zanje;
  * slovenjenje dolocenih delov Linuxa, kjer je to upraviceno in kjer se pokaze potreba, povprasevanje s strani uporabnikov;
  * boj proti monopolu na slovenskem racunalniskem trgu operacijskih sistemov s propagando, informativnimi brosurami in predstavitvijo prednosti Linuxa javnosti na raznih prireditvah, sejmih. 

			
9. clen

Clanstvo v drustvu je prostovoljno. Kdor zeli
postati clan drustva mora upravnemu odboru predloziti pristopno izjavo, v kateri izrazi zeljo postati clan drustva, in se zaveze, da bo deloval v skladu s pravili drustva. 

11. clen

Clani drustva imajo naslednje pravice:

  * udelezevati se rednih sestankov drustva, skupscin in drustvenih prireditev;
  * voliti in biti izvoljen v organe drustva;
  * aktivno sodelovati pri delu drustva ter dajati pobude, postavljati vprasanja in izrekati razlicna mnenja;
  * predlagati obravnavo strokovnih vprasanj;
  * sodelovati pri delu komisij drustva;
  * da so seznanjeni s programom in poslovanjem drustva ter njegovim financnim in materialnim poslovanjem. 

12. clen

Clani so dolzni:

  * uresnicevati namen drustva v skladu z njegovimi pravili;
  * ravnati po pravilih drustva, kodeksu profesionlne etike ter po sklepih organov drustva;
  * pomagati ostalim clanom z nasveti in z lastnimi izkusnjami;
  * sodelovati pri izvajanju programa drustva;
  * varovati ugled drustva.


To je le nekaj tock statuta drustva, ki lepo opisujejo, kaj in kako.
In mislim, da drustvo se vedno deluje znotraj teh okvirov. Res, da ne
najbolj zivahno, ampak hudirja saj ima teh 30 ljudi tudi svoje
zivljenje.

Kar pa se tice placevanje PR-ja ali kogarkoli ze. Bom vedno odlocno
proti. Delovanje znotraj drustva je prostovoljno in kot taksno in samo
taksno ga podpiram.

To je moje mnenje o prejsnjih mailih.


Lp

Spela	
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20040304/af1ab5ca/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list