8. Redna Skupscina Drustva Uporabnikov Linuxa Slovenije

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Wed Mar 3 17:23:53 CET 2004


Drustvo Uporabnikov Linuxa Slovenije - LUGOS


   V A B I

    na

 8. redno skupscino


Skupscina bo v soboto, 6. 3. 2004 ob 15:00

Tokrat se bomo zbrali v prostorih Fakultete za Matematiko in Fiziko na
Jadranski Cesti 21 v Ljubljani. 


Predviden dnevni red letosnje skupscine:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva skupscine
  2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
  3. Obravnava in sprejem porocila upravnega odbora za leto 2003
  4. Obravnava in sprejem financnega porocila za leto 2003
  5. Obravnava in sprejem porocila nadzornega odbora za leto 2003
  6. Porocilo slovenizacijske skupine
  7. Porocila o ostalih dogodkih
  8. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2004
  9. Obravnava in sprejem financnega nacrta za leto 2004
 10. Redne volitve v drustvu
 11. Razno


Na skupscino so vabljeni vsi clani drustva, kakor tudi tisti, ki to se
niste, vas pa vseeno zanima delovanje drustva in aktivnosti, ki potekajo v
drustvu.Razpis redih volitev
=====================

 Skupaj s skupscino bodo dne 6. 3. 2004 potekale redne volitve v drustvu.
Razpisani so naslednji polozaji, na katere se kandidati lahko prijavijo:

   * upravni odbor (UO):
     + predsednik drustva
     + podpredsednik drustva
     + tajnik drustva
     + blagajnik drustva
     + dva clana upravnega odbora
   * nadzorni odbor (NO):
     + trije polozaji za clane nadzornega odbora,
   * disciplinska komisija (DK):
     + trije polozaji za clane disciplinske komisije
     + dva nadomestna clana disciplinske komisije

  Izvoljeni clani NO in DK med seboj izvolijo predsednika.

 Vsi polozaji se volijo za dobo dveh let, kolikor traja mandat. Vloge za
kandidaturo morajo oddati tudi tisti, ki so ze na polozajih, pa bi radi
svojo funkcijo opravljali se v naprej.

 Kandidature naj kandidati posljejo na postna seznama lugos-list at lugos.si,
odbor-list at lugos.si. Upostvane bodo vse kandidature, ki bodo prispele, do
zacetka skupscine ali pa jih bodo kandidati oddali na skupscini.
-------------
David Klasinc,
predsednik drustva Lugos
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20040303/d102e692/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list