Zakon o drustvih...

David Klasinc bigwhale at m42.cx
Sun May 6 10:13:47 CEST 2001


Banzai!


http://www2.gov.si:8000/

Kratica zakona je ZDru

Nekaj malenkosti, ki sem jih opazil:

- Èe se v dru¹tvo vèlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpi¹e
pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih
dru¹tva.

- Tujec lahko postane èlan dru¹tva, èe je tako doloèeno v temeljnem aktu.


Aja, pa nimamo zakonskega dovoljenja, da prodajamo stvari, kar smo ze enkrat
ugotovili se mi zdi...


- Dru¹tvo mora zagotavljati podatke o svojem finanèno-materialnem poslovanju
na naèin in v obliki, ki ju doloèi s temeljnim ali posebnim aktom.

A to imamo v statutu?

- Poroèilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvi¹ji organ dru¹tva,
mora prikazovati resnièno stanje o premo¾enju in poslovanju dru¹tva ter mora
biti sestavljeno v skladu s pravili raèunovodskega standarda za dru¹tva, ki
ga sprejme poobla¹èena organizacija, in doloèbami temeljnega ali posebnega
akta dru¹tva.


Tole je edino porocilo, ki ga moramo prebrati na skupscini...

No ja... cel zakon o drustvih je zelo kratek ima vsega skupaj 40 clenov, ki
so v glavnem enovrsticni... :) Mogoce bi bilo dobro, da si ga prebere vsaj
UO.David!
---------------
'I need this parade like a fucking bullet in my head.' -- JFKMore information about the lugos-org mailing list