Zapisnik seje dne 13.6.2k1

David Klasinc bigwhale at m42.cx
Sat Jun 16 16:04:29 CEST 2001


Zapisnik UO seje z dne 13.6.2001.
=============================================================================
 #  sre jun 13 18:15:57 CEST 2001 Seja UO LUGOS  #

------------------------------------------------------------------------
Èlani UO:
 Andra¾ Tori, Bla¾ Podr¾aj, David Klasinc, Bo¹tjan Müller

Ostali prisotni:
 Gregor Ko¹èak aka waydot, Jure Peèar aka Pegasus, Bo¹tjan Jane¾iè aka klek,
 Andra¾ Sraka, Marko Kolar aka Loopus, ©pela Kraner aka Tiranija,
 Gabriela Sever aka GABY, èastni èlan Miha Tom¹iè, Jernej Horvat aka niet

Zapisnik pisal:
Bo¹tjan Müller
------------------------------------------------------------------------
======================================
| Dnevni red:            |
| 1. Kiberpipa            |
| 2. Abort 2k1            |
| 3. Infos              |
| 4. Elektronski naslovi na lugos.si |
| 5. Razno              |
======================================

ad 1.
^^^^^
	Andra¾ Tori predstavlja projekt Kiberpipe, LUGOS naj bi pri projektu deloval
	samo z "izposojo" raèunalnikov, ki naj bi se uporabili za terminale.
	Kiberpipa naj bi slu¾ila vsem, ki bi paè raèunalnike potrebovali za
	najrazliènej¹e namene. Ta projekt vodi ©tudentski kulturni center, trenutno
	¹e del ©OU-a, vendar naj bi se od slednjega odcepil in postal samostojen. V
	Kiberpipi naj bi se uèili dela v okolju Linux, predavanja o hw, videu,
	projekcije filmov, povabilo naj bi se predavatelje iz tujine z podroèij
	raèunalni¹tva, tehnologije, umetnosti. ®elja jim je voditi èim veè
	projektov, da bi tudi v Ljubljani za¾ivelo te vrste ...
	LUGOS naj bi od Kiberpipe dobil paè ¹irjenje med ljudmi, tam bi ljudje
	spoznali oz. se nauèili delati v okolju Linux. Kiberpipa naj bi vsebovala
	tudi knji¾njico s strokovno literaturo (strokovno as in tehnièno o
	raèunalnikih, jezikih, spletni arhitekturi).
	Vpra¹anje: Kako poleg materiala lahko LUGOS aktivno sodeluje pri projektu
	Kiberpipe.
	Sklep: Dru¹tvo LUGOS idejno podpira iniciativo Kiberpipe.
	4:0:0 Sklep je sprejet.

ad 2.
^^^^^
	Predstavlja A. Tori. To leto naj bi bil Abort mi¹ljen kot dru¾enje
	uporabnikov Linux-a, dru¾enje alternativnih raèunalnièarjev. Andra¾ bi letos
	¹e vodil to prireditev, naslednje leto pa naj bi to nalogo prevzel kdo drug.
	Pojavlja se problem iskanje lokacije za samo dogajanje, kakr¹nekoli
	informacije o dostopnih prostorih so dobrodo¹le. Prostor naj bi se na¹lo v
	roku 14 dni, da bo projekt ¹e izvedljiv v doglednem èasu.
	- program A2k1:
	 - namestitvena delavnica (pogoj prostor, doloèeno ¹tevilo prijav na
	  delavnico)
	 - predavanja
	 - splo¹en party aka fe¹ta aka èaga
	 - tekmovanja (hacking, grafike, animacije, demo, 2&3d, flash)
	 - veèerja pri prireditvah bo!
	Èez 14 dni ponoven sestanek z Abort-om kot temo na dnevnem redu.

ad 3.
^^^^^
	Infos predstavlja Bla¾ Podr¾aj. Na INFOS-u naj bi se v glavnem predstavljal
	LUGOS kot dru¹tvo, brez veèjega ¹tevila raèunalnikov, nove majice, kopije
	distribucij bi se tam prodajale, atraktivna stojnica. Èe bo mo¾nost zopet
	pridobiti dve stojnici bi bila voditelja na obeh loèena in se bi na eni
	vodil program, na drugi pa delujoèe ma¹ine. Bro¹ura z predstavitvijo
	LUGOS-a, ter anketa.
	- okrogla miza
	- predavanja
	Peèenje cd-jev je predhodno...
	Sponzorje se i¹èe.
	Nadaljna diskusija se nadaljuje na naslednji seji UO (èez 14 dni).
	Do naslednjega sestanka se Andra¾ in Bla¾ dogovorita z g. Jus-om, ter
	poroèata na naslednji seji.

ad 4.
^^^^^
	Sklep:
	LUGOS bo omogoèil posredovanje elektronske po¹te aktivnim èlanom dru¹tva.
	Seznam teh èlanov mora potrditi UO. Naslovi so trajni pod pogojem, da
 lastnik naslova skrbi za njegovo a¾urnost.
	4:0:0

ad 5.
^^^^^
	- Raèunalniki z Dela v povezavi z LUGOS-om in Kiberpipo.
		Sklep: Za dodelitev raèunalnikov podarjenih z Dela je upravièena
		slovenizacijska skupina ter Kiberpipa ostale raèunalnike se razdeli ¹e
		ostalim prijavljenim projektom ter èlanom, ki so za raèunalnike
		zaprosili. Roku Pape¾u se dodeli en PC za projekt Lisa.
		4:0:0

	- Sklep:
		Vodje projektov so poleg splo¹nega poroèila dol¾ni narediti tudi finanèno
		poroèilo projekta, ter ga podati dru¹tvu.
		4:0:0

	- Sklep:
		UO potrjuje dodelitev elektronskih naslovov Ale¹-u Ko¹irju, Andra¾u
		Toriju, 	Davidu Klasinc ter Bo¹tjanu Müller-ju.

		(ales.kosir at hermes.si == ales.kosir at lugos.si)
		(andraz.tori1 at guest.arnes.si == andraz.tori at lugos.si)
		(b at m42.cx == david.klasinc at lugos.si)
		(neonatus at neonatus.net == bostjan.muller at lugos.si)

	- Sklep:
		Dru¹tvo LUGOS da na posojo paket Kylix server za 6 mesecev osebi, ki bo z
		svojimi programerskimi sposobnostmi pripomogla k elektronskemu poslovanju
		dru¹tva.
		4:0:0

-----------------------------------------------------------------------------
Dodatek;

(A. Tori je LUGOS-u dol¾an 20cd-jev)

=============================================================================
More information about the lugos-org mailing list