Infos 2001!

David Klasinc bigwhale na m42.cx
Ned Avg 12 16:25:37 CEST 2001


Banzai!

Blaz je poslal program za Infos 2001, jaz sem stvari se malo popravil in tole 
je rezultat, prosil bi za komentarje.


-----
LUGOS na INFOS-u 2001

0. Uvod
LUGOS se bo letos anga¾iral na INFOS-u kot eden od promotorjev operacijskega 
sitema Linux in sicer v malo veèjem obsegu kot prej¹nja leta. Planiramo 
postavitev treh stojnic, izvedbo treh (¹tirih?) predavanj. Vodja ekipe ki bo 
zastopala LUGOS na leto¹njem INFOS-u bo Bla¾ Podr¾aj (b na thz.net), ob pomoèi 
Davida Klasinca (b na m42.cx).

1. Stojnice
Letos bosta na LUGOS-ovih stojnicah predstavljena dva projekta za katera 
upamo da bosta v prihodnosti obrodila veèje sadove v smeri popularizacije 
Linuxa na slovenskih tleh. Predvidena je tudi reprezentanèna stojnica dru¹tva.

1.1 Reprezentanèna stojnica

1.1.1 Na tej stojnici bo moè dobiti zlo¾enko na¹ega dru¹tva z vsemi 
potrebnimi podatki o Linuxu (kje zvedeti kaj veè o Linuxu), navodili kako 
postati na¹ èlan in napotki kako se prijaviti na na¹e po¹tne sezname.

1.1.2 Po simbolièni ceni bo tu mo¾no kupiti CDje bolj znanih Linux 
distribucij

1.1.3 Na voljo bodo LUGOS majice

1.1.4 Stojnica bo opremljena z enim ali maksimalno dvema raèunalnikoma
kjer bodo tekle prezentacije (slide show) razliènih projektov v okviru
Linuxa.

1.1.5 Na tej stojnici bo moè tudi iz prve roke zvedeti kaj veè o Linuxu 
oziroma GNU/GPL projektih. Tu bo vedno prisoten vsaj eden ali dva na¹a èlana, 
po vsej verjetnosti bo eden izmed njih Bla¾ Podr¾aj.

1.2 Stojnica projekta LISA
1.2.1 Glavna iniciatorja tega projekta sta Rok Pape¾ in Stojan Ranèiè in 
bosta na stojnici vedno prisotna, vsaj eden od njiju (lahko tudi kak njun 
pomoènik).

1.2.2 Stojnica bo opremljena z enim raèunalnikom stre¾ni¹kega tipa (mogo¹e ¹e 
enim kot klientom), na katirem bo moè preizkusiti zanesljivost in robustnost 
stre¾ni¹kih internet servisov prirejenih na¹emu ¹olstvu.

1.3 Stojnica projekta slovenjenja
1.3.1 Na tej stojnici bo prisoten kak¹en od èlanov slovenizacijske ekipe 
(Andrej Vernekar, Roman Maurer, Andra¾ Tori, Bo¹tjan Müller...) ali kdo drug 
od na¹ih èlanov.

1.3.2 Stojnica bo opremljena z dvema raèunalnikoma, na enem bo tekel 
poslovenjen KDE, na drugem pa poslovenjen GNOME.

1.3.3 Tu bo moè zvedeti vse kar se tièe lokalizacije Linuxa.

2. Predavanja
Predvidevamo izvedbo treh (lahko tudi ¹tirih) predavanj z mo¾nostjo ponovitve 
katiregakoli izmed njih.

2.1 Linux v poslovnem svetu
2.1.1 Predavatelj Bla¾ Podr¾aj
2.1.2 Potencialni slu¹atelji: kdorkoli
2.1.3 Povzetek: Zakaj bi se v nekem podjetju, kjer ¾e leta kraljuje
komercialen operacijski sitem in komercialni programski paketi,
odloèili za prehod na operacijski sistem Linux in programske pakete
za¹èitene z licenco GNU/GPL...

2.2 Projekt LISA
2.2.1 Predavatelj Rok Pape¾
2.2.2 Potencialni slu¹atelji: ravnatelji osnovnih/srednjih ¹ol, uèitelji 
raèunalni¹tva na srednjih ¹olah
2.2.3 Povzetek: Kaj je in komu je namenjen projekt LISA. Kak¹ne so
strojne zahteve...

2.3 Uradna predstavitev slovenskega KDE-ja 2.2
2.3.1 Predavatelj Andrej Vernekar, Andra¾ Tori (ju je treba ¹e vpra¹at, lahko 
tudi kdo drug)
2.3.2 Potencialni slu¹atelji: vsi ki ¾elijo imeti svoje raèunalni¹ko namizje 
v slovenskem jeziku
2.3.3 Povzetek: Predstavitev Slovenskega KDEja in drugih poslovenjenih delov 
GNU/Linuxa. Za slovenski KDE ve le manjsi krog ljudi, ki ga je pa nujno 
potrebno razsiriti. Predstavitev bi bila kratna na koncu bi imeli tiskovno 
konferenco, kjer bi lahko novinarji/slusatelji postavljali vprasanja 
razvijalcem.

2.4 Predavanje na temo varnosti U*IX operacijskih sistemov (?)
2.4.1 (kdo je ¾e rekel da bi predaval o tem in èe je to resno mislil?)


3. Promocija in Reklama
Delili bi razne letake na prireditvi sami na nekem vidnem mestu, recimo ob 
vhodih v predavalnice, glavnem vhodu in podobno.

3.1 LUGOS letaki: kje se nahajamo (plan), kaj poènemo
3.2 Letaki za predavanje "Linux v poslovnem svetu": delili bi se na dan 
predavanja
3.3 Letaki za predavanje "Projekt LISA": delili bi se na dan predavanja poleg 
tega bi jih lahko predèasno poslali na veèje slovenske ¹ole (lahko tudi prek 
e-po¹te)
3.4 Letaki za uradno predstavitev slovenskega KDE-ja: delili bi se na dan 
predstavitve, predèasno bi jih poslali tudi RTV in èasopisnim hi¹am (lahko 
prek e-po¹te)
3.5 Press material, bi lahko poslali pred samim infosom na razne naslove, 
vkljucno z racunalniskim tiskom. Vse skupaj bi obsegalo program ki bi ga 
predstavljali na infosu, urnike predavanj in predstavitev, nekaj besed o 
lugosu... etc etc...David!
---------------
Sex! Sex is not an answer, sex is the question. The answer is yes!Dodatne informacije o seznamu lugos-org