[ LUGOS-ORG ] lf8 vabilo

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Wed Apr 11 14:18:33 CEST 2001


Na 11 Apr 2001 08:27:09 +0200, je Borut Mrak zapisal:
> On Tuesday 10 April 2001 23:14, you wrote:
> > Ok torej, glede na to da sem zadolzen za vabila sem spisal tole skupaj,
> > jutri gre v tisk in nato do konca tedna vsem nasim 670 clanom
> 
> In koliko od teh bo vabilo dobilo  dvakrat?

po pravici povedano, ne vem
 
> Naj nekdo ze prefiltrira ta seznam clanov, saj ni nobena umetnost.

Se strinjam, a trenutno (pred Life) za to ni casa, tako ali tako je
treba urediti par stvari s clani od izclanitev do iskanja tistih 9
pogresanih, ki so Missing in action.

Miha: mi lahko das tist seznam 9ih, mogoce ce naletim na nalepko da jo
ne posljem...?

Borut: evo, tale fajl ki ga pripenjam je razlicica za mail, ki naj bo
poslan vsem clanom (razen ce se je kdo explicitno pritozil, ko je dobil
prejsnji mail - borut a se je kdo?), ce se da se danes... (vkljucuje
aleseve popravke)
naslednjo sredo popoldne ali cetrtek bi pa izvedli se en 5 vrsticni
reminder :)

Ma ostja, na juris! :)


Lep Pozdrav
Andraz Tori
-------------- next part --------------
Dru¹tvo uporabnikov Linuxa Slovenije
Vas vabi na

8. Linux Festival

nedelja, 22. april
Visoka ¹ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Na loko 2

Prireditev je namenjena vsem, ki operacijski sistem Linux in prosto programje ¾e uporabljajo, razmi¹ljajo o uporabi ali pa jih zanima, zakaj je to prihodnost. 

Program je sestavljen pestro, zato bo vsak lahko na¹el aktivnosti, ki ga zanimajo.

Urnik prireditve:
10.00 otvoritev
11.00 zaèetek predavanj
13.00 namestitvena delavnica z uvodnim predavanjem o Linuxu (prijavite se in
      prinesite raèunalnik!)
17.00 zakljuèek predavanj
17.30 podelitev nagrad in zakljuèek prireditve
18.00 konec prireditve


Urnik predavanj (povzetki predavanj so na drugi strani):
11:00 Zakaj Linux? (David Klasinc)
12:00 Uvod v Sambo (Damir Horvat)
13:00 IBM: Predstavitev in pogostitev (do 15:00)
15:00 Gimp 1.2 (Alenka Razpet)
16:00 Pingo 3D (Ga¹per Fele-®or¾ - Pol¾)

Poleg programskega dela bo mogoèe na demonstracijskih raèunalnikih preizkusiti Linux 'v ¾ivo', poceni kupiti najnovej¹e Linux distribucije ter majèke LUGOS in se pouèiti o novostih Linuxa. Organizirana bo tudi komisijska prodaja rabljene raèunalni¹ke opreme (prinestite vse, èesar se ¾elite znebiti, od mi¹k do celotnih raèunalnikov).

Èe bi radi Linux namestili na svoj raèunalnik pa se vam to zdi pretrd oreh, lahko s seboj prinesete raèunalnik in v namestitveni delavnici vas bodo strokovnjaki vodili skozi celoten proces name¹èanja Linuxa. Prav tako boste lahko izvedeli vse odgovore na vpra¹anja, ki jih imate o Linuxu, saj bo na festivalu veliko Linux znalcev. Na delavnico se prijavite na naslovu http://www2.lugos.si/delo/pomoc/lf8/.

Vse dodatne informacije o Linux Festivalu 8 so na voljo na strani http://www.lugos.si/life.
Èe se festivala nameravate udele¾iti, vas napro¹amo, da izpolnite prijavnico na spletni strani, saj nam bo to omogoèilo la¾jo izvedbo prireditve.

Vljudno vabljeni!


-------------------------------------------------------

Povzetki predavanj

Zakaj Linux?
Zakaj bi si nek ¹ef IT oddelka 'privo¹èil' namestiti GNU/Linux na stre¾nike, ki jih vzdr¾uje? Èemu sploh namestiti GNU/Linux? Kako dobro v resnici delujejo Windows stre¾niki? Je GNU/Linux res bolj¹i? Komu je GNU/Linux sploh namenjen? Za koga je v resnici primeren? Ob imenu GNU/Linux se poraja malo morje vpra¹anj in veèina uporabnikov oziroma bolje reèeno potencialnih uporabnikov je vedno bolj zmedena in ne more se odloèiti, kaj naj storijo. Ali ?svoboda? res odtehta produkt neke multinacionalke vredne milijarde dolarjev? Na vsa ta in ¹e katero drugo vpra¹anje bomo poizku¹ali poiskati odgovore na predavanju z naslovom Zakaj Linux?

Uvod v Sambo
Predavanje je namenjeno novim uporabnikom GNU/Linux operacijskega sistema, zato se dr¾i le osnovnih in za delovanje nujno potrebnih tematik. Slu¹atelj bo pridobil pregled nad konceptom delovanja datoteènega stre¾nika Samba in znanje za osnovno konfiguracijo in administracijo le tega. Na koncu predavanja se omenijo nekatere prednosti Sambe kot datoteènega stre¾nika. Predpostavljeno je, da ima slu¹atelj vsaj minimalno znanje GNU/Linux operacijskega sistema in raèunalni¹kih omre¾ij.

GIMP 1.2 
GIMP (GNU Image Manipulation Program) je orodje za ustvarjanje in obdelavo rastrske grafike. Program je prosto dostopen in se lahko raz¹irja pod pogoji licence GPL (General Public Licence). Nova stabilna razlièica GIMP 1.2 ponuja bogato izbiro orodij za delo z bitnimi slikami in je zlasti za izdelavo spletne grafike primerljiva s komercialnimi programi kot sta Adobe Photoshop in Corel Photo Paint. Uporabnik GIMP-a ima na voljo ¹iroko izbiro èopièev, gradientov, filtrov, orodij za izbiro delov slike, mo¾nost dela s plastmi in vsega ostalega, kar lahko prièakuje od zmogljivega risarskega programa. Ena najbolj razveseljivih novosti GIMP-a 1.2 je podpora za grafiène tablice (proizvajalca Wacom), ki v primerjavi z okorno mi¹ko znatno olaj¹ajo prostoroèno risanje in retu¹o digitalnih fotografij. 
Predavanje je namenjeno popolnim zaèetnikom in tistim, ki sicer ¾e nekoliko poznajo GIMP ali katero izmed ostalih podobnih orodij, a ne vedo, kaj pravzaprav z njimi poèeti. Predstavitev GIMP-a bo potekala ob konkretnih primerih. Izvedeli boste lahko, kako izbolj¹ati kvaliteto digitalnih fotografij, kako iz dru¾inskih fotografij izdelati zabavno fotomonta¾o in kako z lastnimi grafiènimi izdelki obogatiti svoje spletne strani. Ustvarjanje z GIMP-om je lahko zabavno tudi za tiste, ki ne verjamejo v svoj risarski talent, saj ¾e ob poznavanju osnovnih funkcij nastanejo zanimivi izdelki.More information about the lugos-org mailing list